• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6
อภิธานศัพท์


ศัพท์ ความหมาย
Aniline Point อุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นการบ่งชี้โดยทั่วไปว่าองคฺ์ประกอบแอโรเมติคของน้ำมันสามารถผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับสารแอนิลีน ที่มีปริมาตรเท่ากันกับน้ำมัน
Binder สารช่วยยึดเกาะ จำพวกอินทรีย์หรืออนินทรีย์ เพื่อให้เกิดการยึดเกาะระหว่างอนุภาค หรือคำอื่นๆ ที่ใช้เรียก เช่น ตัวประสาน ประเภท ดินเหนียว หรือเรซิน ที่ผสมเพื่อให้อนุภาคมีการยึดเกาะดีขึ้น หรือสารยึด จำพวกโพลิเมอร์ที่ยึดวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น โพลิเมทิลเมทาคริเลตเป็นสารยึดในสีทาบ้าน
Brownian motion การเคลื่อนที่ของอนุภาคในของเหลวและก๊าซ เรียกกันทั่วไปว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian motion) ซี่งตั้งชื่อตามรอเบิร์ต บราวน์ (ค.ศ. 1773-1858) นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1827 บราวน์สังเกตเห็นละอองเกสรเคลื่อนที่ไปรอบๆ ของเหลวชนิดหนึ่ง แต่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนั้นว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเคลื่อนที่แบบนี้ จนกระทั่ง แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อธิบายในภายหลังว่า การเคลื่อนที่ของอนุภาคไปชนกับโมเลกุลของของไหลที่มองไม่เห็นซึ่งอนุภาคนั้นลอยอยู่
CAS:(เลขทะเบียน) ย่อมาจาก เคมิคัล แอบสแตรคต์ เซอร์วิส (Chemical Abstracts Service) เป็นหน่วยงานของ สมาคมเคมีอเมริกัน(American Chemical Society) กำหนดให้จำแนกสารประกอบเคมีทุกตัวโดยการลงทะเบียนในเอกสารที่จะใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกในงานวิจัยต่างๆ เพราะสารเคมีบางตัวมีหลายชื่อ เกือบทุกโมเลกุลในฐานข้อมูลปัจจุบันสามารถจะสืบค้นได้โดย เลขทะเบียน CAS
Cold Welded กลไกที่เกิดขึ้นจากการที่มีการเกิดพันธะยึดติดกันของ Asperities และมีการฉีกขาดตัวออกไปของพันธะที่เกิดขึ้นที่ในขณะที่ชิ้นงานมีการเคลื่อนที่ พันธะที่เกิดการ "เยิ้มติด" หรือ "เชื่อมติด" ของ Asperities นี้ เรียกว่า "การเชื่อมเย็น (Cold Welded)"
Colloidal อนุภาคขนาดเล็กมาก (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1000 มม.) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่อาจเป็นแก๊ส ของเหลวหรือของแข็ง
Composite materials วัสดุเชิงประกอบหรือวัสดุคอมโพสิต หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นจากวัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปโดยไม่เกิดการรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้คุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่เกิดขึ้นมีคุณสมบัติร่วมกันของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ ดังนั้น การทำนายหรือคาดคะเนสมบัติของวัสดุเชิงประกอบจึงไม่สามารถทำนายได้จากวัสดุที่เป็นองค์ประกอบชนิดใดเพียงชนิดเดียว(1, 2)องค์ประกอบของวัสดุเชิงประกอบ ได้แก่ วัสดุที่เป็นเนื้อหลักและเป็นเฟสต่อเนื่อง เรียกว่า เมทริกซ์ (Matrix) และวัสดุส่วนเหลือที่กระจายตัวอยู่ในวัสดุเนื้อหลักนั้น เรียกว่า สารเสริมแรง (Reinfocement) โดยเมทริกซ์จะทำนหน้าที่ห่อหุ้มสารเสริมแรงและทำให้วัสดุเชิงประกอบเป็นรูปร่างขึ้น ส่วนสารเสริมแรงจะทำหน้าที่เสริมคุณสมบัติให้เมทริกซ์และทำให้วัสดุเชิงประกอบมีคุณสมบัติตามต้องการ
Creep การคืบ คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นงานเป็นฟังก์ชันของเวลา มักจะเกิดที่อุณหภูมิสูง และมีภาระหรือแรงกระทำ โดยเกิดจากกลไกหลายอย่าง เช่น การแพร่ของช่องว่าง หรือขอบเกรน เป็นต้น
EPA (Environmental Protection Agency) สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลปกป้องสุขภาพของมวลมนุษย์และสิ่้งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ อากาศ น้ำ และแผ่นดิน
GHS The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือ ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
Graphite คาร์บอนแต่ละอะตอมในกราไฟท์ สร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมอื่นๆ อีก 3 อะตอม จัดเรียงเป็นโครงตาข่ายแบนราบลักษณะคล้ายรวงผึ้งซึ่งสามารถเลื่อนไถลระหว่างกันและกันได้ ทำให้กราไฟท์อ่อนและเป็นแผ่น แรงอ่อนๆ ระหว่างแผ่นทำให้กราไฟท์ มีโครงสร้างที่เลื่อนได้ ทำให้กราไฟท์เป็นสารหล่อลื่นที่ดีมาก และใช้ลดแรงเสียดทานระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของเครื่องจักร แรงอ่อนๆ นี้ยังทำให้กราไฟท์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ดังนั้นจึงมักใช้ผลิตขั้วไฟฟ้า
Mixtures สารผสมมีได้ทั้งการรวมกันของ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ตย.เช่น อากาศเป็นสารผสมของก๊าซ น้ำทะเลเป็นสารผสมของเกลือ(ของแข็ง) กับน้ำ(ของเหลว) สารผสมที่มีของแข็งละลายในของเหลว เช่น เกลือในน้ำ เรียกว่า สารละลาย ของเหลวนี้เรียกว่า ตัวทำละลาย(solvent) ส่วนของแข็งเรียกว่า ตัวถูกละลาย(solute) ของแข็งที่ละลายได้ง่ายเรียกว่า ละลายได้ (soluble) ของแข็งที่ละลายยากหรือแทบจะไม่ละลายเลยเรียกว่า ไม่ละลาย (insoluble) สารผสมที่มีอนุภาคของแข็งแขวนลอยในของเหลวหรือก๊าซ เรียกว่า สารแขวนลอย (suspension) เลือด นม และควัน
NSF/ANSI 60 Drinking Water Treatment Chemicals
Plastic Deformation คือ การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของวัสดุ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความเค้น (Stress) หรือแรงที่มากระทำ มีค่าสูงกว่าความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield Strength) วัสดุนั้น
PTFE พอลิเตตระฟลูออโรอีทีน (รู้จักกันในชื่อ เทฟลอน) มีคุณสมบัติเด่น คือ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ (ลื่นมาก) มีความเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารอื่น
Reinforcement สารผสมหลักของวัสดุผสมเชิงประกอบที่ช่วยให้วัสดุผสมเชิงประกอบมีความแข็งแรงทนทาน
Solid Lubricants สารหล่อลื่นสถานะของแข็ง หรือสารหล่อลื่นของแข็ง ซึ่งหลักการต้องมีความสามารถรับแรงกดแนวตั้งได้ดี มีค่าการเสียดทานต่ำ หล่อลื่นตนเองโดยปราศจากสารหล่อลื่นใดๆ และสามารถรับความเค้นได้มากกว่าสารหล่อลื่นสถานะของเหลว ซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอในขณะใช้งานได้ดี เช่น กราไฟท์ โมลิบเดนั่มไดซัลไฟด์ พอลิเตตระฟลูออโรอีทีน และโบรอนไนไตรด์ ข้อจำกัดบางประการของสารหล่อลื่นของแข็ง เช่น MoS2 จะออกซิไดซ์ได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเกิน 300 ซ. ขณะที่กราไฟท์จะมีประสิทธิภาพ ในการหล่อลื่นดีเมื่อมีความชื้น และค่าแรงเสียดทานของกราไฟท์จะสูงขึ้นตามอุณหภูมิ ส่วน PTFE จัดเป็นวัสดุที่อ่อนนิ่ม และใช้ได้ภายใต้ภาวะที่มีน้ำหนักกดทับน้อย และอุณหภูมิต่ำเท่านั้น
Suspension สารผสมที่มีอนุภาคของแข็งแขวนลอยในของเหลวหรือก๊าซ เรียกว่า สารแขวนลอย (เลือด นม และควัน จัดเป็นสารแขวนลอย)
Swelling การบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัสกับไอระเหย
Synergistic effect ผลที่เสริมกัน คือ ผลของสารเคมี 2 ชนิด ที่เมื่อใช้ร่วมกันจะก่อให้เกิดผลที่เสริมกันมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจากสารเคมีแต่ละชนิด
Thermal Cracking การแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิ
Wettability หรือ การเปียก ความสามารถในการปกคลุม คือ การที่ของเหลว เช่น น้ำ สารละลาย หรือโลหะหลอมเหลวสามารถแผ่กระจายได้ทั่วผิวของของแข็ง หรือการที่โลหะหลอมเหลวสามารถไหลเข้าไปเติมเต็มในช่องว่างของโลหะอีกชนิดที่เป็นของแข็งได้

บทความ