• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6
บทความข่าวสาร

ความสำคัญของเอกสาร COA และ MSDSความสำคัญของเอกสาร COA และ MSDS *(เอกสารที่ผู้ผลิตควรมอบให้กับผู้ซื้อในการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง)

COA (Certificate of Analysis) คือใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ที่ผู้ผลิตตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองให้กับผู้ซื้อ ตามล็อตการผลิตนั้น ๆ เทียบกับค่ามาตรฐาน (ควรทำการ Verify เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า COA นั้น ๆ เชื่อถือได้)

ผู้ที่ออกเอกสาร COA ได้ คือใครบ้าง :  บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต หรือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้รับรองผลวิเคราะห์ COA

รายละเอียดหลักที่ระบุใน COA มีดังนี้

√ Product Name: ชื่อสินค้า

√ Batch Number & Lot No.: สินค้าที่ผลิตเสร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เมื่อผู้ซื้อรับสินค้าต้องตรวจสอบว่า สินค้านั้นมี Batch Number เดียวกับที่ระบุใน COA หรือไม่)

√ Manufacturing Date: วันที่ผลิต

√ Expiration Date: วันหมดอายุ

https://www.smlubritech.com/download/Sample%20COA.pdf

-------------------------------------------------------------

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี (MSDS/SDS)

ในปัจจุบันการนำสารเคมีต่าง ๆ มาใช้ภายในโรงงาน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการผลิตในอุตสาหกรรม สารเคมี มีทั้งคุณและโทษ หากสารเคมีถูกนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ไม่มีหนังสือรับรองความปลอดภัย บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการควบคุมดูแลก็อาจทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สินได้ ดังนั้นขออธิบายความสำคัญของเอกสาร MSDS/SDS ที่ผู้ประกอบการทุกโรงงานจำเป็นต้องรู้จัก เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการใช้สารเคมีในโรงงาน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะแสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข้อมูลที่อยู่ใน MSDS ของสารเคมีประกอบด้วย 16 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Identification of the substance/preparation and of the company/undertake)

· 2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

· 3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

· 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

· 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

· 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)

· 7. ข้อปฏิบัติการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage Information)

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls / Personal)

·9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)

·10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

·11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

·     12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (Ecological Information)

·13. มาตรการการกำจัดกาก หรือสารเหลือใช้ (Disposal considerations)

·14.  ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)

·15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

·16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

https://www.smlubritech.com/download/MSDS_SDS.pdf


บทความ